Performed by Geghard Monastery Choir
Artistic Director: Mher Navoyan
Conductor: Anahit Papayan

Horom
«Հոռոմ»

I walked the mountains
«Սարերը ման եմ եկել»

Girl, I will sew you a skirt
«Աղջիկ քեզի ֆիստան կարեմ»

Peter of Ghapan (XVIII century) – The sweet morning
Պետրոս Ղափանցի (ХVIII դ.) – «Առավոտյան քաղցր եւ անուշ»

The rose is blooming & Being a bird
«Վարդն ա բացվեր» եւ «Մեկ հավք մ’էլնիմ»

“Today a new sun rose” unknown medieval author
«Այսօր նոր արեւ հարեալ» , միջն. անհայտ հեղինակ

6 enlightening quatrain (hayrens)
6 խոհախրատական հայրեններ

Let us go down to the sea
«Արիք ի ծովափն իջնունք»

The one that worth a thousand
«Մեկ կայ, որ հազար արժէ»

The world is like sea
«Աշխարհս է ծով նման»

Found things to be a lesson & That who will say the bad to a stranger
«Չորս բան որ առ խրատ յինէն» և «Ով որ օտարին վատ ասէ»

I stand and bear my sin
«Ելայ, ժողուեցի զիմ մեղքն»